Kasım 29, 2023

TAVŞANLI BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN,

ile Yasemin Çavdar

İller Bankası A.Ş. Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı’nın 19.10.2023 tarih ve 37307 sayılı yazılarında bahsedilen yüklenici UTTA Planlama Projelendirme Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanan Belediyemiz 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.09.2023 tarih ve 7600 sayılı kararı doğrultusunda düzenlenmiş ve tarafımıza gönderilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8.maddesi gereğince onama kararının alındığı, Belediye Meclis Kararı ve eki tüm planların imzalanmak suretiyle onama işleminin tamamlanarak, 03.11.2023 tarih ve 105 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul gören KNİP-431032299 Nazım İmar Plan İşlem Numaralı ve KUİP-431032302 Uygulama İmar Plan İşlem Numaralı Koruma Amaçlı İmar Planı Belediyemiz ilan panosuna ve ilgili mahalle muhtarlıklarının panosuna 1 ay müddetle asılacaktır.
İlgililere ilanen duyurulur. 28.11.2023