Aralık 30, 2022

Virane yapının yıkılması

ile Turgut Eren

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

        Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünün 09.12.2022 Tarih ve 827 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:

        İlçemiz Dağçeşme Mahallesinde bulunan 2532 ada 13 parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Hasan GÖNEN ve Cemil GÖNEN adlarına kayıtlı niteliği “Bahçeli Kargir İki Katlı Ev” olan taşınmazın  bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği, can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının istenildiği Yapı Kontrol Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup, Dağçeşme Mahallesinde bulunan 2532 ada 13 parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Hasan GGÖNEN ve Cemil GÖNEN adlarına kayıtlı niteliği “Bahçeli Kargir İki Katlı Ev” olan binanın bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu, can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de çöktüğü, binanın çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz önüne alınarak, Yapı Kontrol Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporu doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerin Belediyemizce yıkılarak yıkım masraflarının ilgililerden tahsiline ve tahsil edilemeyen ücretler için de ayrıca tapu kayıtlarına şerh düşülmesine karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.