Temmuz 1, 2020

Tavşanlı Belediye Başkanlığından

ile Turgut Eren

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 04.02.2015 Tarih ve 113 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:

İlçemiz  Kavaklı Mahallesi 12 ada 14 parseldeki mülkiyeti Şerife (Kirazoğullarından Hasan Karısı) Sayide (Kirazoğullarından) ve Hesna ZEYREK adlarına kayıtlı yapının bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının  istenildiği Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup,Kavaklı Mahallesi 12  ada  14 parseldeki mülkiyeti Şerife (Kirazoğullarından Hasan Karısı) Sayide (Kirazoğullarından) ve Hesna ZEYREK adlarına kayıtlı yapının kayıtlı binanın bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu can ve mal güvenliği açısından tehlike arzetdiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de çöktüğü,binanın çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz önüne alınarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan gerekli görüşün sorulmasına müteakip,Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporu doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerin Belediyemizce yıkılarak yıkım masraflarının ilgililerden % 20 fazlasıyla tahsiline karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.