Yazar: Yasemin Çavdar

Mart 5, 2021

TAVŞANLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

MENKUL MAL SATIŞ İLANI Amme alacağından dolayı haczedilen ve aşağıda özellikleri belirtilen menkul malların 6183 sayılı Amme Alacaklıların Tahsili Hakkında Kanununun 84. ve 85. inci maddeleri gereğince açık artırma usulü ile aşağıda belirtilen şartlar dahilinde Dairemizce açık arttırma suretiyle satılacaktır. Birinci açık arttırma 18.03.2021 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Dairemiz Toplantı Salonunda yapılacaktır. Birinci açık arttırmada verilen teklifler menkul mallara biçilen değerin %75’ ini bulmadığı […]

Şubat 26, 2021

TAVŞANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Müdürlüğümüzce satışına karar verilen Taşınmaz satış ilanı yazımız ekindegönderilmiştir. İlanın belediyemiz ilan vasıtaları ile satış tarihinden evvel ilan edilerek tanzim edilecek olan ilan tutanağının satış gününden evvel ilan edilerek tanzim edilecek olan ilan tutanağının satış gününden önce müdürlüğümüze teslim edilmesi, ayrıca satış ilanında belirtilen gün ve saatler arasında belediyemiz tellanın satış yerinde hazır edilmesi rica olunur.

Şubat 24, 2021

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü’nden

İşletme Müdürlüğümüzün 2021 yılı için geçerli olmak üzere 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2896 sayılı kanunla değişik 112, 113, 114 maddeler ve Ağaçlandırma Tazminatına esas Orman emvali birim fiyatları gösterir cetveller (Tazminata Esas Olmak Üzere Dikili Fidan Bedelleri Cetveli) cetvelleri aşağıda sunulmuştur.