Haziran 24, 2022

Maili İnhidam Encümen Kararı (Sayı : 24-194)

ile Ahmet Özyurt

Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

        Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünün 17.06.2022 Tarih ve 467 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:

        İlçemiz Dağçeşme Mahallesi 2516 ada 1 parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Tevfik KOCAYÖRÜK ve İhsan KOCAYÖRÜK adlarına kayıtlı niteliği “Üzerinde Kerpiç İki Evve Ahır ve Kargir Kümes Bulunan Tarla” olan binanın bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği, can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının istenildiği Yapı Kontrol Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup, Dağçeşme Mahallesi 2516 ada 1 parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Tevfik KOCAYÖRÜK ve İhsan KOCAYÖRÜK adlarına kayıtlı niteliği “Üzerinde Kerpiç İki Evve Ahır ve Kargir Kümes Bulunan Tarla” olan binanın bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu, can ve mal güvenliği açısından da tehlike ahzettiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de çöktüğü, binanın çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz önüne alınarak, Yapı Kontrol Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporu doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerin Belediyemizce yıkılarak yıkım masraflarının ilgililerden tahsiline ve tahsil edilemeyen ücretler için de ayrıca tapu kayıtlarına şerh düşülmesine karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için Yapı Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.