Kasım 19, 2020

Virane yapının yıkımı.

ile Ahmet Özyurt

                  T.C.                                                                     T A V Ş A N L I        

TAVŞANLI BELEDİYESİ                                                Tarih :23.10.2020

               Encümeni                                                              Konu : Virane yapının yıkımı.

Sayı :  41-364

       Belediye Encümeni Belediye Başkanı Mustafa GÜLER’in Başkanlığında toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

        Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğünün 22.10.2020 Tarih ve 1134 Sayılı yazısının Başkanlıktan Encümenimize havale edilmiş olduğu anlaşılmakla okundu.Yapılan inceleme ve konuşma sonunda işin gereği görüşüldü:

        İlçemiz Durak Mahallesi 303 ada 4 parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Durmuş YARAR’a ait Avlulu Ahşap Ev vasıflı binanın bakımsızlık nedeniyle virane duruma geldiği,can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz ettiği göz önüne alınarak gerekli yıkım kararının alınmasının istenildiği Yapı Kontrol Müdürlüğünün yazılarından anlaşılmış olup, Durak Mahallesi 303 ada 4 parsel üzerinde bulunan mülkiyeti Durmuş YARAR‘a ait Avlulu Ahşap Ev vasıflı binanın bakımsızlıktan dolayı virane duruma geldiği ve ekonomik ömrünü doldurduğu can ve mal güvenliği açısından da tehlike ahzettiği ve çoğu taşıyıcı sistemlerin de çöktüğü, binanın çok eski olması nedeniyle bakım ve onarımının da mümkün olamayacağı göz önüne alınarak, Yapı Kontrol Müdürlüğünce tanzim edilen maili inhidam raporu doğrultusunda 3194 Sayılı İmar Kanununun 39.ve 40.Maddeleri gereğince mülk sahipleri tarafından yıktırılmasına aksi takdirde söz konusu yerin Belediyemizce yıkılarak yıkım masraflarının ilgililerden tahsiline ve tahsil edilemeyen ücretler için de ayrıca tapu kayıtlarına şerh düşülmesine karar gereğince işlem yapılmak üzere karar suretinin gerekli tebligat ve işlemlerin yapılabilmesi için Yapı Kontrol  Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüklerine havalesine ittifakla karar verildi.